Pla d’Accessibilitat de Gavà

Pla d’Accessibilitat
Gavà. Barcelona

El pla detecta els dèficits en matèria d'accessibilitat dels diferents elements urbans que conformen o s'ubiquen a l'espai públic i proposa actuacions per corregir-los dintre dels processos de transformació i millora de l'espai urbà, considerant l'accessibilitat una qualitat més a tenir en compte a l'intervenir en el medi físic (sigui disseny, construcció, gestió, manteniment, etc.).

L'anàlisi s'extén al transport públic municipal i als mitjans de comunicació de caràcter local.