Arquitectura i Accessibilitat Barcelona

Pla d’accessibilitat de Vic

Redacció del Pla d’accessibilitat de Vic

El pla detecta els dèficits en matèria d’accessibilitat dels diferents elements urbans que conformen o s’ubiquen a l’espai públic i proposa actuacions per corregir-los dintre dels processos de transformació i millora de l’espai urbà, considerant l’accessibilitat una qualitat més a tenir en compte a l’intervenir en el medi físic (sigui disseny, construcció, gestió, manteniment, etc.).

A Vic s’ha redactat el pla en l’àmbit de la Via Pública i el Transport.

Vic

Superfície total

Àrea urbanitzada del municipi

Estat

Finalitzat

Promotor

Diputació de Barcelona

Tipus d'encarrec

Consultoria pública
Skip to content